तिङन्तावली लोक्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकयति लोकयतः लोकयन्ति
मध्यमलोकयसि लोकयथः लोकयथ
उत्तमलोकयामि लोकयावः लोकयामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोक्यते लोक्येते लोक्यन्ते
मध्यमलोक्यसे लोक्येथे लोक्यध्वे
उत्तमलोक्ये लोक्यावहे लोक्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअलोकयत् अलोकयताम् अलोकयन्
मध्यमअलोकयः अलोकयतम् अलोकयत
उत्तमअलोकयम् अलोकयाव अलोकयाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअलोक्यत अलोक्येताम् अलोक्यन्त
मध्यमअलोक्यथाः अलोक्येथाम् अलोक्यध्वम्
उत्तमअलोक्ये अलोक्यावहि अलोक्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकयेत् लोकयेताम् लोकयेयुः
मध्यमलोकयेः लोकयेतम् लोकयेत
उत्तमलोकयेयम् लोकयेव लोकयेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोक्येत लोक्येयाताम् लोक्येरन्
मध्यमलोक्येथाः लोक्येयाथाम् लोक्येध्वम्
उत्तमलोक्येय लोक्येवहि लोक्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकयतु लोकयताम् लोकयन्तु
मध्यमलोकय लोकयतम् लोकयत
उत्तमलोकयानि लोकयाव लोकयाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोक्यताम् लोक्येताम् लोक्यन्ताम्
मध्यमलोक्यस्व लोक्येथाम् लोक्यध्वम्
उत्तमलोक्यै लोक्यावहै लोक्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकयिष्यति लोकयिष्यतः लोकयिष्यन्ति
मध्यमलोकयिष्यसि लोकयिष्यथः लोकयिष्यथ
उत्तमलोकयिष्यामि लोकयिष्यावः लोकयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकयिष्यते लोकयिष्येते लोकयिष्यन्ते
मध्यमलोकयिष्यसे लोकयिष्येथे लोकयिष्यध्वे
उत्तमलोकयिष्ये लोकयिष्यावहे लोकयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकयिता लोकयितारौ लोकयितारः
मध्यमलोकयितासि लोकयितास्थः लोकयितास्थ
उत्तमलोकयितास्मि लोकयितास्वः लोकयितास्मः

कृदन्त

क्त
लोकित m. n. लोकिता f.

क्तवतु
लोकितवत् m. n. लोकितवती f.

शतृ
लोकयत् m. n. लोकयन्ती f.

शानच् कर्मणि
लोक्यमान m. n. लोक्यमाना f.

लुडादेश पर
लोकयिष्यत् m. n. लोकयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
लोकयिष्यमाण m. n. लोकयिष्यमाणा f.

तव्य
लोकयितव्य m. n. लोकयितव्या f.

यत्
लोक्य m. n. लोक्या f.

अनीयर्
लोकनीय m. n. लोकनीया f.

अव्यय

तुमुन्
लोकयितुम्

क्त्वा
लोकयित्वा

ल्यप्
॰लोक्य

लिट्
लोकयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria