तिङन्तावली ?लिङ्ख्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खति लिङ्खतः लिङ्खन्ति
मध्यमलिङ्खसि लिङ्खथः लिङ्खथ
उत्तमलिङ्खामि लिङ्खावः लिङ्खामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खते लिङ्खेते लिङ्खन्ते
मध्यमलिङ्खसे लिङ्खेथे लिङ्खध्वे
उत्तमलिङ्खे लिङ्खावहे लिङ्खामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलिङ्ख्यते लिङ्ख्येते लिङ्ख्यन्ते
मध्यमलिङ्ख्यसे लिङ्ख्येथे लिङ्ख्यध्वे
उत्तमलिङ्ख्ये लिङ्ख्यावहे लिङ्ख्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअलिङ्खत् अलिङ्खताम् अलिङ्खन्
मध्यमअलिङ्खः अलिङ्खतम् अलिङ्खत
उत्तमअलिङ्खम् अलिङ्खाव अलिङ्खाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअलिङ्खत अलिङ्खेताम् अलिङ्खन्त
मध्यमअलिङ्खथाः अलिङ्खेथाम् अलिङ्खध्वम्
उत्तमअलिङ्खे अलिङ्खावहि अलिङ्खामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअलिङ्ख्यत अलिङ्ख्येताम् अलिङ्ख्यन्त
मध्यमअलिङ्ख्यथाः अलिङ्ख्येथाम् अलिङ्ख्यध्वम्
उत्तमअलिङ्ख्ये अलिङ्ख्यावहि अलिङ्ख्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खेत् लिङ्खेताम् लिङ्खेयुः
मध्यमलिङ्खेः लिङ्खेतम् लिङ्खेत
उत्तमलिङ्खेयम् लिङ्खेव लिङ्खेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खेत लिङ्खेयाताम् लिङ्खेरन्
मध्यमलिङ्खेथाः लिङ्खेयाथाम् लिङ्खेध्वम्
उत्तमलिङ्खेय लिङ्खेवहि लिङ्खेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलिङ्ख्येत लिङ्ख्येयाताम् लिङ्ख्येरन्
मध्यमलिङ्ख्येथाः लिङ्ख्येयाथाम् लिङ्ख्येध्वम्
उत्तमलिङ्ख्येय लिङ्ख्येवहि लिङ्ख्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खतु लिङ्खताम् लिङ्खन्तु
मध्यमलिङ्ख लिङ्खतम् लिङ्खत
उत्तमलिङ्खानि लिङ्खाव लिङ्खाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खताम् लिङ्खेताम् लिङ्खन्ताम्
मध्यमलिङ्खस्व लिङ्खेथाम् लिङ्खध्वम्
उत्तमलिङ्खै लिङ्खावहै लिङ्खामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलिङ्ख्यताम् लिङ्ख्येताम् लिङ्ख्यन्ताम्
मध्यमलिङ्ख्यस्व लिङ्ख्येथाम् लिङ्ख्यध्वम्
उत्तमलिङ्ख्यै लिङ्ख्यावहै लिङ्ख्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खिष्यति लिङ्खिष्यतः लिङ्खिष्यन्ति
मध्यमलिङ्खिष्यसि लिङ्खिष्यथः लिङ्खिष्यथ
उत्तमलिङ्खिष्यामि लिङ्खिष्यावः लिङ्खिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खिष्यते लिङ्खिष्येते लिङ्खिष्यन्ते
मध्यमलिङ्खिष्यसे लिङ्खिष्येथे लिङ्खिष्यध्वे
उत्तमलिङ्खिष्ये लिङ्खिष्यावहे लिङ्खिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्खिता लिङ्खितारौ लिङ्खितारः
मध्यमलिङ्खितासि लिङ्खितास्थः लिङ्खितास्थ
उत्तमलिङ्खितास्मि लिङ्खितास्वः लिङ्खितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलिलिङ्ख लिलिङ्खतुः लिलिङ्खुः
मध्यमलिलिङ्खिथ लिलिङ्खथुः लिलिङ्ख
उत्तमलिलिङ्ख लिलिङ्खिव लिलिङ्खिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलिलिङ्खे लिलिङ्खाते लिलिङ्खिरे
मध्यमलिलिङ्खिषे लिलिङ्खाथे लिलिङ्खिध्वे
उत्तमलिलिङ्खे लिलिङ्खिवहे लिलिङ्खिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलिङ्ख्यात् लिङ्ख्यास्ताम् लिङ्ख्यासुः
मध्यमलिङ्ख्याः लिङ्ख्यास्तम् लिङ्ख्यास्त
उत्तमलिङ्ख्यासम् लिङ्ख्यास्व लिङ्ख्यास्म

कृदन्त

क्त
लिङ्खित m. n. लिङ्खिता f.

क्तवतु
लिङ्खितवत् m. n. लिङ्खितवती f.

शतृ
लिङ्खत् m. n. लिङ्खन्ती f.

शानच्
लिङ्खमान m. n. लिङ्खमाना f.

शानच् कर्मणि
लिङ्ख्यमान m. n. लिङ्ख्यमाना f.

लुडादेश पर
लिङ्खिष्यत् m. n. लिङ्खिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
लिङ्खिष्यमाण m. n. लिङ्खिष्यमाणा f.

तव्य
लिङ्खितव्य m. n. लिङ्खितव्या f.

यत्
लिङ्ख्य m. n. लिङ्ख्या f.

अनीयर्
लिङ्खनीय m. n. लिङ्खनीया f.

लिडादेश पर
लिलिङ्ख्वस् m. n. लिलिङ्खुषी f.

लिडादेश आत्म
लिलिङ्खान m. n. लिलिङ्खाना f.

अव्यय

तुमुन्
लिङ्खितुम्

क्त्वा
लिङ्खित्वा

ल्यप्
॰लिङ्ख्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria