तिङन्तावली लेप्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपति लेपतः लेपन्ति
मध्यमलेपसि लेपथः लेपथ
उत्तमलेपामि लेपावः लेपामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपते लेपेते लेपन्ते
मध्यमलेपसे लेपेथे लेपध्वे
उत्तमलेपे लेपावहे लेपामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलेप्यते लेप्येते लेप्यन्ते
मध्यमलेप्यसे लेप्येथे लेप्यध्वे
उत्तमलेप्ये लेप्यावहे लेप्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअलेपत् अलेपताम् अलेपन्
मध्यमअलेपः अलेपतम् अलेपत
उत्तमअलेपम् अलेपाव अलेपाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअलेपत अलेपेताम् अलेपन्त
मध्यमअलेपथाः अलेपेथाम् अलेपध्वम्
उत्तमअलेपे अलेपावहि अलेपामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअलेप्यत अलेप्येताम् अलेप्यन्त
मध्यमअलेप्यथाः अलेप्येथाम् अलेप्यध्वम्
उत्तमअलेप्ये अलेप्यावहि अलेप्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपेत् लेपेताम् लेपेयुः
मध्यमलेपेः लेपेतम् लेपेत
उत्तमलेपेयम् लेपेव लेपेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपेत लेपेयाताम् लेपेरन्
मध्यमलेपेथाः लेपेयाथाम् लेपेध्वम्
उत्तमलेपेय लेपेवहि लेपेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलेप्येत लेप्येयाताम् लेप्येरन्
मध्यमलेप्येथाः लेप्येयाथाम् लेप्येध्वम्
उत्तमलेप्येय लेप्येवहि लेप्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपतु लेपताम् लेपन्तु
मध्यमलेप लेपतम् लेपत
उत्तमलेपानि लेपाव लेपाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपताम् लेपेताम् लेपन्ताम्
मध्यमलेपस्व लेपेथाम् लेपध्वम्
उत्तमलेपै लेपावहै लेपामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलेप्यताम् लेप्येताम् लेप्यन्ताम्
मध्यमलेप्यस्व लेप्येथाम् लेप्यध्वम्
उत्तमलेप्यै लेप्यावहै लेप्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपिष्यति लेपिष्यतः लेपिष्यन्ति
मध्यमलेपिष्यसि लेपिष्यथः लेपिष्यथ
उत्तमलेपिष्यामि लेपिष्यावः लेपिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपिष्यते लेपिष्येते लेपिष्यन्ते
मध्यमलेपिष्यसे लेपिष्येथे लेपिष्यध्वे
उत्तमलेपिष्ये लेपिष्यावहे लेपिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलेपिता लेपितारौ लेपितारः
मध्यमलेपितासि लेपितास्थः लेपितास्थ
उत्तमलेपितास्मि लेपितास्वः लेपितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमललेप ललेपतुः ललेपुः
मध्यमललेपिथ ललेपथुः ललेप
उत्तमललेप ललेपिव ललेपिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमललेपे ललेपाते ललेपिरे
मध्यमललेपिषे ललेपाथे ललेपिध्वे
उत्तमललेपे ललेपिवहे ललेपिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलेप्यात् लेप्यास्ताम् लेप्यासुः
मध्यमलेप्याः लेप्यास्तम् लेप्यास्त
उत्तमलेप्यासम् लेप्यास्व लेप्यास्म

कृदन्त

क्त
लेप्त m. n. लेप्ता f.

क्तवतु
लेप्तवत् m. n. लेप्तवती f.

शतृ
लेपत् m. n. लेपन्ती f.

शानच्
लेपमान m. n. लेपमाना f.

शानच् कर्मणि
लेप्यमान m. n. लेप्यमाना f.

लुडादेश पर
लेपिष्यत् m. n. लेपिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
लेपिष्यमाण m. n. लेपिष्यमाणा f.

तव्य
लेपितव्य m. n. लेपितव्या f.

यत्
लेप्य m. n. लेप्या f.

अनीयर्
लेपनीय m. n. लेपनीया f.

लिडादेश पर
ललेप्वस् m. n. ललेपुषी f.

लिडादेश आत्म
ललेपान m. n. ललेपाना f.

अव्यय

तुमुन्
लेपितुम्

क्त्वा
लेप्त्वा

ल्यप्
॰लेप्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria