तिङन्तावली लम्ब्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्बते लम्बेते लम्बन्ते
मध्यमलम्बसे लम्बेथे लम्बध्वे
उत्तमलम्बे लम्बावहे लम्बामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलम्ब्यते लम्ब्येते लम्ब्यन्ते
मध्यमलम्ब्यसे लम्ब्येथे लम्ब्यध्वे
उत्तमलम्ब्ये लम्ब्यावहे लम्ब्यामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअलम्बत अलम्बेताम् अलम्बन्त
मध्यमअलम्बथाः अलम्बेथाम् अलम्बध्वम्
उत्तमअलम्बे अलम्बावहि अलम्बामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअलम्ब्यत अलम्ब्येताम् अलम्ब्यन्त
मध्यमअलम्ब्यथाः अलम्ब्येथाम् अलम्ब्यध्वम्
उत्तमअलम्ब्ये अलम्ब्यावहि अलम्ब्यामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्बेत लम्बेयाताम् लम्बेरन्
मध्यमलम्बेथाः लम्बेयाथाम् लम्बेध्वम्
उत्तमलम्बेय लम्बेवहि लम्बेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलम्ब्येत लम्ब्येयाताम् लम्ब्येरन्
मध्यमलम्ब्येथाः लम्ब्येयाथाम् लम्ब्येध्वम्
उत्तमलम्ब्येय लम्ब्येवहि लम्ब्येमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्बताम् लम्बेताम् लम्बन्ताम्
मध्यमलम्बस्व लम्बेथाम् लम्बध्वम्
उत्तमलम्बै लम्बावहै लम्बामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलम्ब्यताम् लम्ब्येताम् लम्ब्यन्ताम्
मध्यमलम्ब्यस्व लम्ब्येथाम् लम्ब्यध्वम्
उत्तमलम्ब्यै लम्ब्यावहै लम्ब्यामहै


लृट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्बिष्यते लम्बिष्येते लम्बिष्यन्ते
मध्यमलम्बिष्यसे लम्बिष्येथे लम्बिष्यध्वे
उत्तमलम्बिष्ये लम्बिष्यावहे लम्बिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्बिता लम्बितारौ लम्बितारः
मध्यमलम्बितासि लम्बितास्थः लम्बितास्थ
उत्तमलम्बितास्मि लम्बितास्वः लम्बितास्मः


लिट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमललम्बे ललम्बाते ललम्बिरे
मध्यमललम्बिषे ललम्बाथे ललम्बिध्वे
उत्तमललम्बे ललम्बिवहे ललम्बिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्ब्यात् लम्ब्यास्ताम् लम्ब्यासुः
मध्यमलम्ब्याः लम्ब्यास्तम् लम्ब्यास्त
उत्तमलम्ब्यासम् लम्ब्यास्व लम्ब्यास्म

कृदन्त

क्त
लम्बित m. n. लम्बिता f.

क्तवतु
लम्बितवत् m. n. लम्बितवती f.

शानच्
लम्बमान m. n. लम्बमाना f.

शानच् कर्मणि
लम्ब्यमान m. n. लम्ब्यमाना f.

लुडादेश आत्म
लम्बिष्यमाण m. n. लम्बिष्यमाणा f.

तव्य
लम्बितव्य m. n. लम्बितव्या f.

यत्
लम्ब्य m. n. लम्ब्या f.

अनीयर्
लम्बनीय m. n. लम्बनीया f.

लिडादेश आत्म
ललम्बान m. n. ललम्बाना f.

अव्यय

तुमुन्
लम्बितुम्

क्त्वा
लम्बित्वा

ल्यप्
॰लम्ब्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria