तिङन्तावली कू

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकुवते कुवेते कुवन्ते
मध्यमकुवसे कुवेथे कुवध्वे
उत्तमकुवे कुवावहे कुवामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअकुवत अकुवेताम् अकुवन्त
मध्यमअकुवथाः अकुवेथाम् अकुवध्वम्
उत्तमअकुवे अकुवावहि अकुवामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकुवेत कुवेयाताम् कुवेरन्
मध्यमकुवेथाः कुवेयाथाम् कुवेध्वम्
उत्तमकुवेय कुवेवहि कुवेमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकुवताम् कुवेताम् कुवन्ताम्
मध्यमकुवस्व कुवेथाम् कुवध्वम्
उत्तमकुवै कुवावहै कुवामहै


लृट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकविष्यते कविष्येते कविष्यन्ते
मध्यमकविष्यसे कविष्येथे कविष्यध्वे
उत्तमकविष्ये कविष्यावहे कविष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकविता कवितारौ कवितारः
मध्यमकवितासि कवितास्थः कवितास्थ
उत्तमकवितास्मि कवितास्वः कवितास्मः


लिट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमचुकुवे चुकुवाते चुकुविरे
मध्यमचुकुषे चुकुविषे चुकुवाथे चुकुविध्वे चुकुध्वे
उत्तमचुकुवे चुकुविवहे चुकुवहे चुकुविमहे चुकुमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकूयात् कूयास्ताम् कूयासुः
मध्यमकूयाः कूयास्तम् कूयास्त
उत्तमकूयासम् कूयास्व कूयास्म

कृदन्त

क्त
कूत m. n. कूता f.

क्तवतु
कूतवत् m. n. कूतवती f.

शानच्
कुवमान m. n. कुवमाना f.

लुडादेश आत्म
कविष्यमाण m. n. कविष्यमाणा f.

लिडादेश आत्म
चुक्वान m. n. चुक्वाना f.

अव्यय

तुमुन्
कवितुम्

क्त्वा
कूत्वा

ल्यप्
॰कूय

यङ्

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकोकूयते कोकूयेते कोकूयन्ते
मध्यमकोकूयसे कोकूयेथे कोकूयध्वे
उत्तमकोकूये कोकूयावहे कोकूयामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअकोकूयत अकोकूयेताम् अकोकूयन्त
मध्यमअकोकूयथाः अकोकूयेथाम् अकोकूयध्वम्
उत्तमअकोकूये अकोकूयावहि अकोकूयामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकोकूयेत कोकूयेयाताम् कोकूयेरन्
मध्यमकोकूयेथाः कोकूयेयाथाम् कोकूयेध्वम्
उत्तमकोकूयेय कोकूयेवहि कोकूयेमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकोकूयताम् कोकूयेताम् कोकूयन्ताम्
मध्यमकोकूयस्व कोकूयेथाम् कोकूयध्वम्
उत्तमकोकूयै कोकूयावहै कोकूयामहै

कृदन्त

शानच्
कोकूयमान m. n. कोकूयमाना f.

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria