तिङन्तावली कुप्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुप्यति कुप्यतः कुप्यन्ति
मध्यमकुप्यसि कुप्यथः कुप्यथ
उत्तमकुप्यामि कुप्यावः कुप्यामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुप्यते कुप्येते कुप्यन्ते
मध्यमकुप्यसे कुप्येथे कुप्यध्वे
उत्तमकुप्ये कुप्यावहे कुप्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअकुप्यत् अकुप्यताम् अकुप्यन्
मध्यमअकुप्यः अकुप्यतम् अकुप्यत
उत्तमअकुप्यम् अकुप्याव अकुप्याम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअकुप्यत अकुप्येताम् अकुप्यन्त
मध्यमअकुप्यथाः अकुप्येथाम् अकुप्यध्वम्
उत्तमअकुप्ये अकुप्यावहि अकुप्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुप्येत् कुप्येताम् कुप्येयुः
मध्यमकुप्येः कुप्येतम् कुप्येत
उत्तमकुप्येयम् कुप्येव कुप्येम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुप्येत कुप्येयाताम् कुप्येरन्
मध्यमकुप्येथाः कुप्येयाथाम् कुप्येध्वम्
उत्तमकुप्येय कुप्येवहि कुप्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुप्यतु कुप्यताम् कुप्यन्तु
मध्यमकुप्य कुप्यतम् कुप्यत
उत्तमकुप्यानि कुप्याव कुप्याम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुप्यताम् कुप्येताम् कुप्यन्ताम्
मध्यमकुप्यस्व कुप्येथाम् कुप्यध्वम्
उत्तमकुप्यै कुप्यावहै कुप्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपिष्यति कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति
मध्यमकोपिष्यसि कोपिष्यथः कोपिष्यथ
उत्तमकोपिष्यामि कोपिष्यावः कोपिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपिता कोपितारौ कोपितारः
मध्यमकोपितासि कोपितास्थः कोपितास्थ
उत्तमकोपितास्मि कोपितास्वः कोपितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचुकोप चुकुपतुः चुकुपुः
मध्यमचुकोपिथ चुकुपथुः चुकुप
उत्तमचुकोप चुकुपिव चुकुपिम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुप्यात् कुप्यास्ताम् कुप्यासुः
मध्यमकुप्याः कुप्यास्तम् कुप्यास्त
उत्तमकुप्यासम् कुप्यास्व कुप्यास्म

कृदन्त

क्त
कुपित m. n. कुपिता f.

क्तवतु
कुपितवत् m. n. कुपितवती f.

शतृ
कुप्यत् m. n. कुप्यन्ती f.

शानच् कर्मणि
कुप्यमान m. n. कुप्यमाना f.

लुडादेश पर
कोपिष्यत् m. n. कोपिष्यन्ती f.

तव्य
कोपितव्य m. n. कोपितव्या f.

यत्
कोप्य m. n. कोप्या f.

अनीयर्
कोपनीय m. n. कोपनीया f.

यत्
कुप्य m. n. कुप्या f.

लिडादेश पर
चुकुप्वस् m. n. चुकुपुषी f.

अव्यय

तुमुन्
कोपितुम्

क्त्वा
कोपित्वा

क्त्वा
कुपित्वा

ल्यप्
॰कुप्य

णिच्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयति कोपयतः कोपयन्ति
मध्यमकोपयसि कोपयथः कोपयथ
उत्तमकोपयामि कोपयावः कोपयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयते कोपयेते कोपयन्ते
मध्यमकोपयसे कोपयेथे कोपयध्वे
उत्तमकोपये कोपयावहे कोपयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकोप्यते कोप्येते कोप्यन्ते
मध्यमकोप्यसे कोप्येथे कोप्यध्वे
उत्तमकोप्ये कोप्यावहे कोप्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअकोपयत् अकोपयताम् अकोपयन्
मध्यमअकोपयः अकोपयतम् अकोपयत
उत्तमअकोपयम् अकोपयाव अकोपयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअकोपयत अकोपयेताम् अकोपयन्त
मध्यमअकोपयथाः अकोपयेथाम् अकोपयध्वम्
उत्तमअकोपये अकोपयावहि अकोपयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअकोप्यत अकोप्येताम् अकोप्यन्त
मध्यमअकोप्यथाः अकोप्येथाम् अकोप्यध्वम्
उत्तमअकोप्ये अकोप्यावहि अकोप्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयेत् कोपयेताम् कोपयेयुः
मध्यमकोपयेः कोपयेतम् कोपयेत
उत्तमकोपयेयम् कोपयेव कोपयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयेत कोपयेयाताम् कोपयेरन्
मध्यमकोपयेथाः कोपयेयाथाम् कोपयेध्वम्
उत्तमकोपयेय कोपयेवहि कोपयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकोप्येत कोप्येयाताम् कोप्येरन्
मध्यमकोप्येथाः कोप्येयाथाम् कोप्येध्वम्
उत्तमकोप्येय कोप्येवहि कोप्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयतु कोपयताम् कोपयन्तु
मध्यमकोपय कोपयतम् कोपयत
उत्तमकोपयानि कोपयाव कोपयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयताम् कोपयेताम् कोपयन्ताम्
मध्यमकोपयस्व कोपयेथाम् कोपयध्वम्
उत्तमकोपयै कोपयावहै कोपयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकोप्यताम् कोप्येताम् कोप्यन्ताम्
मध्यमकोप्यस्व कोप्येथाम् कोप्यध्वम्
उत्तमकोप्यै कोप्यावहै कोप्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयिष्यति कोपयिष्यतः कोपयिष्यन्ति
मध्यमकोपयिष्यसि कोपयिष्यथः कोपयिष्यथ
उत्तमकोपयिष्यामि कोपयिष्यावः कोपयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयिष्यते कोपयिष्येते कोपयिष्यन्ते
मध्यमकोपयिष्यसे कोपयिष्येथे कोपयिष्यध्वे
उत्तमकोपयिष्ये कोपयिष्यावहे कोपयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोपयिता कोपयितारौ कोपयितारः
मध्यमकोपयितासि कोपयितास्थः कोपयितास्थ
उत्तमकोपयितास्मि कोपयितास्वः कोपयितास्मः

कृदन्त

क्त
कोपित m. n. कोपिता f.

क्तवतु
कोपितवत् m. n. कोपितवती f.

शतृ
कोपयत् m. n. कोपयन्ती f.

शानच्
कोपयमान m. n. कोपयमाना f.

शानच् कर्मणि
कोप्यमान m. n. कोप्यमाना f.

लुडादेश पर
कोपयिष्यत् m. n. कोपयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
कोपयिष्यमाण m. n. कोपयिष्यमाणा f.

यत्
कोप्य m. n. कोप्या f.

अनीयर्
कोपनीय m. n. कोपनीया f.

तव्य
कोपयितव्य m. n. कोपयितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
कोपयितुम्

क्त्वा
कोपयित्वा

ल्यप्
॰कोप्य

लिट्
कोपयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria