तिङन्तावली कुल्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोलति कोलतः कोलन्ति
मध्यमकोलसि कोलथः कोलथ
उत्तमकोलामि कोलावः कोलामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुल्यते कुल्येते कुल्यन्ते
मध्यमकुल्यसे कुल्येथे कुल्यध्वे
उत्तमकुल्ये कुल्यावहे कुल्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअकोलत् अकोलताम् अकोलन्
मध्यमअकोलः अकोलतम् अकोलत
उत्तमअकोलम् अकोलाव अकोलाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअकुल्यत अकुल्येताम् अकुल्यन्त
मध्यमअकुल्यथाः अकुल्येथाम् अकुल्यध्वम्
उत्तमअकुल्ये अकुल्यावहि अकुल्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोलेत् कोलेताम् कोलेयुः
मध्यमकोलेः कोलेतम् कोलेत
उत्तमकोलेयम् कोलेव कोलेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुल्येत कुल्येयाताम् कुल्येरन्
मध्यमकुल्येथाः कुल्येयाथाम् कुल्येध्वम्
उत्तमकुल्येय कुल्येवहि कुल्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोलतु कोलताम् कोलन्तु
मध्यमकोल कोलतम् कोलत
उत्तमकोलानि कोलाव कोलाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुल्यताम् कुल्येताम् कुल्यन्ताम्
मध्यमकुल्यस्व कुल्येथाम् कुल्यध्वम्
उत्तमकुल्यै कुल्यावहै कुल्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोलिष्यति कोलिष्यतः कोलिष्यन्ति
मध्यमकोलिष्यसि कोलिष्यथः कोलिष्यथ
उत्तमकोलिष्यामि कोलिष्यावः कोलिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकोलिता कोलितारौ कोलितारः
मध्यमकोलितासि कोलितास्थः कोलितास्थ
उत्तमकोलितास्मि कोलितास्वः कोलितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचुकोल चुकुलतुः चुकुलुः
मध्यमचुकोलिथ चुकुलथुः चुकुल
उत्तमचुकोल चुकुलिव चुकुलिम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुल्यात् कुल्यास्ताम् कुल्यासुः
मध्यमकुल्याः कुल्यास्तम् कुल्यास्त
उत्तमकुल्यासम् कुल्यास्व कुल्यास्म

कृदन्त

क्त
कुल्त m. n. कुल्ता f.

क्तवतु
कुल्तवत् m. n. कुल्तवती f.

शतृ
कोलत् m. n. कोलन्ती f.

शानच् कर्मणि
कुल्यमान m. n. कुल्यमाना f.

लुडादेश पर
कोलिष्यत् m. n. कोलिष्यन्ती f.

तव्य
कोलितव्य m. n. कोलितव्या f.

यत्
कोल्य m. n. कोल्या f.

अनीयर्
कोलनीय m. n. कोलनीया f.

लिडादेश पर
चुकुल्वस् m. n. चुकुलुषी f.

अव्यय

तुमुन्
कोलितुम्

क्त्वा
कुल्त्वा

ल्यप्
॰कुल्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria