तिङन्तावली ?घम्ब्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बति घम्बतः घम्बन्ति
मध्यमघम्बसि घम्बथः घम्बथ
उत्तमघम्बामि घम्बावः घम्बामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बते घम्बेते घम्बन्ते
मध्यमघम्बसे घम्बेथे घम्बध्वे
उत्तमघम्बे घम्बावहे घम्बामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमघम्ब्यते घम्ब्येते घम्ब्यन्ते
मध्यमघम्ब्यसे घम्ब्येथे घम्ब्यध्वे
उत्तमघम्ब्ये घम्ब्यावहे घम्ब्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअघम्बत् अघम्बताम् अघम्बन्
मध्यमअघम्बः अघम्बतम् अघम्बत
उत्तमअघम्बम् अघम्बाव अघम्बाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअघम्बत अघम्बेताम् अघम्बन्त
मध्यमअघम्बथाः अघम्बेथाम् अघम्बध्वम्
उत्तमअघम्बे अघम्बावहि अघम्बामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअघम्ब्यत अघम्ब्येताम् अघम्ब्यन्त
मध्यमअघम्ब्यथाः अघम्ब्येथाम् अघम्ब्यध्वम्
उत्तमअघम्ब्ये अघम्ब्यावहि अघम्ब्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बेत् घम्बेताम् घम्बेयुः
मध्यमघम्बेः घम्बेतम् घम्बेत
उत्तमघम्बेयम् घम्बेव घम्बेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बेत घम्बेयाताम् घम्बेरन्
मध्यमघम्बेथाः घम्बेयाथाम् घम्बेध्वम्
उत्तमघम्बेय घम्बेवहि घम्बेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमघम्ब्येत घम्ब्येयाताम् घम्ब्येरन्
मध्यमघम्ब्येथाः घम्ब्येयाथाम् घम्ब्येध्वम्
उत्तमघम्ब्येय घम्ब्येवहि घम्ब्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बतु घम्बताम् घम्बन्तु
मध्यमघम्ब घम्बतम् घम्बत
उत्तमघम्बानि घम्बाव घम्बाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बताम् घम्बेताम् घम्बन्ताम्
मध्यमघम्बस्व घम्बेथाम् घम्बध्वम्
उत्तमघम्बै घम्बावहै घम्बामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमघम्ब्यताम् घम्ब्येताम् घम्ब्यन्ताम्
मध्यमघम्ब्यस्व घम्ब्येथाम् घम्ब्यध्वम्
उत्तमघम्ब्यै घम्ब्यावहै घम्ब्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बिष्यति घम्बिष्यतः घम्बिष्यन्ति
मध्यमघम्बिष्यसि घम्बिष्यथः घम्बिष्यथ
उत्तमघम्बिष्यामि घम्बिष्यावः घम्बिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बिष्यते घम्बिष्येते घम्बिष्यन्ते
मध्यमघम्बिष्यसे घम्बिष्येथे घम्बिष्यध्वे
उत्तमघम्बिष्ये घम्बिष्यावहे घम्बिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्बिता घम्बितारौ घम्बितारः
मध्यमघम्बितासि घम्बितास्थः घम्बितास्थ
उत्तमघम्बितास्मि घम्बितास्वः घम्बितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमजघम्ब जघम्बतुः जघम्बुः
मध्यमजघम्बिथ जघम्बथुः जघम्ब
उत्तमजघम्ब जघम्बिव जघम्बिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमजघम्बे जघम्बाते जघम्बिरे
मध्यमजघम्बिषे जघम्बाथे जघम्बिध्वे
उत्तमजघम्बे जघम्बिवहे जघम्बिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमघम्ब्यात् घम्ब्यास्ताम् घम्ब्यासुः
मध्यमघम्ब्याः घम्ब्यास्तम् घम्ब्यास्त
उत्तमघम्ब्यासम् घम्ब्यास्व घम्ब्यास्म

कृदन्त

क्त
घम्बित m. n. घम्बिता f.

क्तवतु
घम्बितवत् m. n. घम्बितवती f.

शतृ
घम्बत् m. n. घम्बन्ती f.

शानच्
घम्बमान m. n. घम्बमाना f.

शानच् कर्मणि
घम्ब्यमान m. n. घम्ब्यमाना f.

लुडादेश पर
घम्बिष्यत् m. n. घम्बिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
घम्बिष्यमाण m. n. घम्बिष्यमाणा f.

तव्य
घम्बितव्य m. n. घम्बितव्या f.

यत्
घम्ब्य m. n. घम्ब्या f.

अनीयर्
घम्बनीय m. n. घम्बनीया f.

लिडादेश पर
जघम्ब्वस् m. n. जघम्बुषी f.

लिडादेश आत्म
जघम्बान m. n. जघम्बाना f.

अव्यय

तुमुन्
घम्बितुम्

क्त्वा
घम्बित्वा

ल्यप्
॰घम्ब्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria