तिङन्तावली ?गर्व्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयति गर्वयतः गर्वयन्ति
मध्यमगर्वयसि गर्वयथः गर्वयथ
उत्तमगर्वयामि गर्वयावः गर्वयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयते गर्वयेते गर्वयन्ते
मध्यमगर्वयसे गर्वयेथे गर्वयध्वे
उत्तमगर्वये गर्वयावहे गर्वयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्व्यते गर्व्येते गर्व्यन्ते
मध्यमगर्व्यसे गर्व्येथे गर्व्यध्वे
उत्तमगर्व्ये गर्व्यावहे गर्व्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअगर्वयत् अगर्वयताम् अगर्वयन्
मध्यमअगर्वयः अगर्वयतम् अगर्वयत
उत्तमअगर्वयम् अगर्वयाव अगर्वयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअगर्वयत अगर्वयेताम् अगर्वयन्त
मध्यमअगर्वयथाः अगर्वयेथाम् अगर्वयध्वम्
उत्तमअगर्वये अगर्वयावहि अगर्वयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअगर्व्यत अगर्व्येताम् अगर्व्यन्त
मध्यमअगर्व्यथाः अगर्व्येथाम् अगर्व्यध्वम्
उत्तमअगर्व्ये अगर्व्यावहि अगर्व्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयेत् गर्वयेताम् गर्वयेयुः
मध्यमगर्वयेः गर्वयेतम् गर्वयेत
उत्तमगर्वयेयम् गर्वयेव गर्वयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयेत गर्वयेयाताम् गर्वयेरन्
मध्यमगर्वयेथाः गर्वयेयाथाम् गर्वयेध्वम्
उत्तमगर्वयेय गर्वयेवहि गर्वयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्व्येत गर्व्येयाताम् गर्व्येरन्
मध्यमगर्व्येथाः गर्व्येयाथाम् गर्व्येध्वम्
उत्तमगर्व्येय गर्व्येवहि गर्व्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयतु गर्वयताम् गर्वयन्तु
मध्यमगर्वय गर्वयतम् गर्वयत
उत्तमगर्वयाणि गर्वयाव गर्वयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयताम् गर्वयेताम् गर्वयन्ताम्
मध्यमगर्वयस्व गर्वयेथाम् गर्वयध्वम्
उत्तमगर्वयै गर्वयावहै गर्वयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्व्यताम् गर्व्येताम् गर्व्यन्ताम्
मध्यमगर्व्यस्व गर्व्येथाम् गर्व्यध्वम्
उत्तमगर्व्यै गर्व्यावहै गर्व्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयिष्यति गर्वयिष्यतः गर्वयिष्यन्ति
मध्यमगर्वयिष्यसि गर्वयिष्यथः गर्वयिष्यथ
उत्तमगर्वयिष्यामि गर्वयिष्यावः गर्वयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयिष्यते गर्वयिष्येते गर्वयिष्यन्ते
मध्यमगर्वयिष्यसे गर्वयिष्येथे गर्वयिष्यध्वे
उत्तमगर्वयिष्ये गर्वयिष्यावहे गर्वयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्वयिता गर्वयितारौ गर्वयितारः
मध्यमगर्वयितासि गर्वयितास्थः गर्वयितास्थ
उत्तमगर्वयितास्मि गर्वयितास्वः गर्वयितास्मः

कृदन्त

क्त
गर्वित m. n. गर्विता f.

क्तवतु
गर्वितवत् m. n. गर्वितवती f.

शतृ
गर्वयत् m. n. गर्वयन्ती f.

शानच्
गर्वयमाण m. n. गर्वयमाणा f.

शानच् कर्मणि
गर्व्यमाण m. n. गर्व्यमाणा f.

लुडादेश पर
गर्वयिष्यत् m. n. गर्वयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
गर्वयिष्यमाण m. n. गर्वयिष्यमाणा f.

तव्य
गर्वयितव्य m. n. गर्वयितव्या f.

यत्
गर्व्य m. n. गर्व्या f.

अनीयर्
गर्वणीय m. n. गर्वणीया f.

अव्यय

तुमुन्
गर्वयितुम्

क्त्वा
गर्वयित्वा

ल्यप्
॰गर्व्य

लिट्
गर्वयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria