तिङन्तावली ?दिन्व्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्वति दिन्वतः दिन्वन्ति
मध्यमदिन्वसि दिन्वथः दिन्वथ
उत्तमदिन्वामि दिन्वावः दिन्वामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्वते दिन्वेते दिन्वन्ते
मध्यमदिन्वसे दिन्वेथे दिन्वध्वे
उत्तमदिन्वे दिन्वावहे दिन्वामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदिन्व्यते दिन्व्येते दिन्व्यन्ते
मध्यमदिन्व्यसे दिन्व्येथे दिन्व्यध्वे
उत्तमदिन्व्ये दिन्व्यावहे दिन्व्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअदिन्वत् अदिन्वताम् अदिन्वन्
मध्यमअदिन्वः अदिन्वतम् अदिन्वत
उत्तमअदिन्वम् अदिन्वाव अदिन्वाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअदिन्वत अदिन्वेताम् अदिन्वन्त
मध्यमअदिन्वथाः अदिन्वेथाम् अदिन्वध्वम्
उत्तमअदिन्वे अदिन्वावहि अदिन्वामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदिन्व्यत अदिन्व्येताम् अदिन्व्यन्त
मध्यमअदिन्व्यथाः अदिन्व्येथाम् अदिन्व्यध्वम्
उत्तमअदिन्व्ये अदिन्व्यावहि अदिन्व्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्वेत् दिन्वेताम् दिन्वेयुः
मध्यमदिन्वेः दिन्वेतम् दिन्वेत
उत्तमदिन्वेयम् दिन्वेव दिन्वेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्वेत दिन्वेयाताम् दिन्वेरन्
मध्यमदिन्वेथाः दिन्वेयाथाम् दिन्वेध्वम्
उत्तमदिन्वेय दिन्वेवहि दिन्वेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदिन्व्येत दिन्व्येयाताम् दिन्व्येरन्
मध्यमदिन्व्येथाः दिन्व्येयाथाम् दिन्व्येध्वम्
उत्तमदिन्व्येय दिन्व्येवहि दिन्व्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्वतु दिन्वताम् दिन्वन्तु
मध्यमदिन्व दिन्वतम् दिन्वत
उत्तमदिन्वानि दिन्वाव दिन्वाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्वताम् दिन्वेताम् दिन्वन्ताम्
मध्यमदिन्वस्व दिन्वेथाम् दिन्वध्वम्
उत्तमदिन्वै दिन्वावहै दिन्वामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदिन्व्यताम् दिन्व्येताम् दिन्व्यन्ताम्
मध्यमदिन्व्यस्व दिन्व्येथाम् दिन्व्यध्वम्
उत्तमदिन्व्यै दिन्व्यावहै दिन्व्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्विष्यति दिन्विष्यतः दिन्विष्यन्ति
मध्यमदिन्विष्यसि दिन्विष्यथः दिन्विष्यथ
उत्तमदिन्विष्यामि दिन्विष्यावः दिन्विष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्विष्यते दिन्विष्येते दिन्विष्यन्ते
मध्यमदिन्विष्यसे दिन्विष्येथे दिन्विष्यध्वे
उत्तमदिन्विष्ये दिन्विष्यावहे दिन्विष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्विता दिन्वितारौ दिन्वितारः
मध्यमदिन्वितासि दिन्वितास्थः दिन्वितास्थ
उत्तमदिन्वितास्मि दिन्वितास्वः दिन्वितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिदिन्व दिदिन्वतुः दिदिन्वुः
मध्यमदिदिन्विथ दिदिन्वथुः दिदिन्व
उत्तमदिदिन्व दिदिन्विव दिदिन्विम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिदिन्वे दिदिन्वाते दिदिन्विरे
मध्यमदिदिन्विषे दिदिन्वाथे दिदिन्विध्वे
उत्तमदिदिन्वे दिदिन्विवहे दिदिन्विमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिन्व्यात् दिन्व्यास्ताम् दिन्व्यासुः
मध्यमदिन्व्याः दिन्व्यास्तम् दिन्व्यास्त
उत्तमदिन्व्यासम् दिन्व्यास्व दिन्व्यास्म

कृदन्त

क्त
दिन्वित m. n. दिन्विता f.

क्तवतु
दिन्वितवत् m. n. दिन्वितवती f.

शतृ
दिन्वत् m. n. दिन्वन्ती f.

शानच्
दिन्वमान m. n. दिन्वमाना f.

शानच् कर्मणि
दिन्व्यमान m. n. दिन्व्यमाना f.

लुडादेश पर
दिन्विष्यत् m. n. दिन्विष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
दिन्विष्यमाण m. n. दिन्विष्यमाणा f.

तव्य
दिन्वितव्य m. n. दिन्वितव्या f.

यत्
दिन्व्य m. n. दिन्व्या f.

अनीयर्
दिन्वनीय m. n. दिन्वनीया f.

लिडादेश पर
दिदिन्व्वस् m. n. दिदिन्वुषी f.

लिडादेश आत्म
दिदिन्वान m. n. दिदिन्वाना f.

अव्यय

तुमुन्
दिन्वितुम्

क्त्वा
दिन्वित्वा

ल्यप्
॰दिन्व्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria