तिङन्तावली ?धीक्ष्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षति धीक्षतः धीक्षन्ति
मध्यमधीक्षसि धीक्षथः धीक्षथ
उत्तमधीक्षामि धीक्षावः धीक्षामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षते धीक्षेते धीक्षन्ते
मध्यमधीक्षसे धीक्षेथे धीक्षध्वे
उत्तमधीक्षे धीक्षावहे धीक्षामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधीक्ष्यते धीक्ष्येते धीक्ष्यन्ते
मध्यमधीक्ष्यसे धीक्ष्येथे धीक्ष्यध्वे
उत्तमधीक्ष्ये धीक्ष्यावहे धीक्ष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअधीक्षत् अधीक्षताम् अधीक्षन्
मध्यमअधीक्षः अधीक्षतम् अधीक्षत
उत्तमअधीक्षम् अधीक्षाव अधीक्षाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअधीक्षत अधीक्षेताम् अधीक्षन्त
मध्यमअधीक्षथाः अधीक्षेथाम् अधीक्षध्वम्
उत्तमअधीक्षे अधीक्षावहि अधीक्षामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअधीक्ष्यत अधीक्ष्येताम् अधीक्ष्यन्त
मध्यमअधीक्ष्यथाः अधीक्ष्येथाम् अधीक्ष्यध्वम्
उत्तमअधीक्ष्ये अधीक्ष्यावहि अधीक्ष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षेत् धीक्षेताम् धीक्षेयुः
मध्यमधीक्षेः धीक्षेतम् धीक्षेत
उत्तमधीक्षेयम् धीक्षेव धीक्षेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षेत धीक्षेयाताम् धीक्षेरन्
मध्यमधीक्षेथाः धीक्षेयाथाम् धीक्षेध्वम्
उत्तमधीक्षेय धीक्षेवहि धीक्षेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधीक्ष्येत धीक्ष्येयाताम् धीक्ष्येरन्
मध्यमधीक्ष्येथाः धीक्ष्येयाथाम् धीक्ष्येध्वम्
उत्तमधीक्ष्येय धीक्ष्येवहि धीक्ष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षतु धीक्षताम् धीक्षन्तु
मध्यमधीक्ष धीक्षतम् धीक्षत
उत्तमधीक्षाणि धीक्षाव धीक्षाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षताम् धीक्षेताम् धीक्षन्ताम्
मध्यमधीक्षस्व धीक्षेथाम् धीक्षध्वम्
उत्तमधीक्षै धीक्षावहै धीक्षामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधीक्ष्यताम् धीक्ष्येताम् धीक्ष्यन्ताम्
मध्यमधीक्ष्यस्व धीक्ष्येथाम् धीक्ष्यध्वम्
उत्तमधीक्ष्यै धीक्ष्यावहै धीक्ष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षिष्यति धीक्षिष्यतः धीक्षिष्यन्ति
मध्यमधीक्षिष्यसि धीक्षिष्यथः धीक्षिष्यथ
उत्तमधीक्षिष्यामि धीक्षिष्यावः धीक्षिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षिष्यते धीक्षिष्येते धीक्षिष्यन्ते
मध्यमधीक्षिष्यसे धीक्षिष्येथे धीक्षिष्यध्वे
उत्तमधीक्षिष्ये धीक्षिष्यावहे धीक्षिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्षिता धीक्षितारौ धीक्षितारः
मध्यमधीक्षितासि धीक्षितास्थः धीक्षितास्थ
उत्तमधीक्षितास्मि धीक्षितास्वः धीक्षितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिधीक्ष दिधीक्षतुः दिधीक्षुः
मध्यमदिधीक्षिथ दिधीक्षथुः दिधीक्ष
उत्तमदिधीक्ष दिधीक्षिव दिधीक्षिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिधीक्षे दिधीक्षाते दिधीक्षिरे
मध्यमदिधीक्षिषे दिधीक्षाथे दिधीक्षिध्वे
उत्तमदिधीक्षे दिधीक्षिवहे दिधीक्षिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधीक्ष्यात् धीक्ष्यास्ताम् धीक्ष्यासुः
मध्यमधीक्ष्याः धीक्ष्यास्तम् धीक्ष्यास्त
उत्तमधीक्ष्यासम् धीक्ष्यास्व धीक्ष्यास्म

कृदन्त

क्त
धीक्षित m. n. धीक्षिता f.

क्तवतु
धीक्षितवत् m. n. धीक्षितवती f.

शतृ
धीक्षत् m. n. धीक्षन्ती f.

शानच्
धीक्षमाण m. n. धीक्षमाणा f.

शानच् कर्मणि
धीक्ष्यमाण m. n. धीक्ष्यमाणा f.

लुडादेश पर
धीक्षिष्यत् m. n. धीक्षिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
धीक्षिष्यमाण m. n. धीक्षिष्यमाणा f.

तव्य
धीक्षितव्य m. n. धीक्षितव्या f.

यत्
धीक्ष्य m. n. धीक्ष्या f.

अनीयर्
धीक्षणीय m. n. धीक्षणीया f.

लिडादेश पर
दिधीक्ष्वस् m. n. दिधीक्षुषी f.

लिडादेश आत्म
दिधीक्षाण m. n. दिधीक्षाणा f.

अव्यय

तुमुन्
धीक्षितुम्

क्त्वा
धीक्षित्वा

ल्यप्
॰धीक्ष्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria