तिङन्तावली चिन्त्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचिन्तति चिन्ततः चिन्तन्ति
मध्यमचिन्तसि चिन्तथः चिन्तथ
उत्तमचिन्तामि चिन्तावः चिन्तामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमचिन्तते चिन्तेते चिन्तन्ते
मध्यमचिन्तसे चिन्तेथे चिन्तध्वे
उत्तमचिन्ते चिन्तावहे चिन्तामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमचिन्त्यते चिन्त्येते चिन्त्यन्ते
मध्यमचिन्त्यसे चिन्त्येथे चिन्त्यध्वे
उत्तमचिन्त्ये चिन्त्यावहे चिन्त्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअचिन्तत् अचिन्तताम् अचिन्तन्
मध्यमअचिन्तः अचिन्ततम् अचिन्तत
उत्तमअचिन्तम् अचिन्ताव अचिन्ताम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअचिन्तत अचिन्तेताम् अचिन्तन्त
मध्यमअचिन्तथाः अचिन्तेथाम् अचिन्तध्वम्
उत्तमअचिन्ते अचिन्तावहि अचिन्तामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअचिन्त्यत अचिन्त्येताम् अचिन्त्यन्त
मध्यमअचिन्त्यथाः अचिन्त्येथाम् अचिन्त्यध्वम्
उत्तमअचिन्त्ये अचिन्त्यावहि अचिन्त्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचिन्तेत् चिन्तेताम् चिन्तेयुः
मध्यमचिन्तेः चिन्तेतम् चिन्तेत
उत्तमचिन्तेयम् चिन्तेव चिन्तेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमचिन्तेत चिन्तेयाताम् चिन्तेरन्
मध्यमचिन्तेथाः चिन्तेयाथाम् चिन्तेध्वम्
उत्तमचिन्तेय चिन्तेवहि चिन्तेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमचिन्त्येत चिन्त्येयाताम् चिन्त्येरन्
मध्यमचिन्त्येथाः चिन्त्येयाथाम् चिन्त्येध्वम्
उत्तमचिन्त्येय चिन्त्येवहि चिन्त्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचिन्ततु चिन्तताम् चिन्तन्तु
मध्यमचिन्त चिन्ततम् चिन्तत
उत्तमचिन्तानि चिन्ताव चिन्ताम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमचिन्तताम् चिन्तेताम् चिन्तन्ताम्
मध्यमचिन्तस्व चिन्तेथाम् चिन्तध्वम्
उत्तमचिन्तै चिन्तावहै चिन्तामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमचिन्त्यताम् चिन्त्येताम् चिन्त्यन्ताम्
मध्यमचिन्त्यस्व चिन्त्येथाम् चिन्त्यध्वम्
उत्तमचिन्त्यै चिन्त्यावहै चिन्त्यामहै


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचिचिन्त चिचिन्ततुः चिचिन्तुः
मध्यमचिचिन्तिथ चिचिन्तथुः चिचिन्त
उत्तमचिचिन्त चिचिन्तिव चिचिन्तिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमचिचिन्ते चिचिन्ताते चिचिन्तिरे
मध्यमचिचिन्तिषे चिचिन्ताथे चिचिन्तिध्वे
उत्तमचिचिन्ते चिचिन्तिवहे चिचिन्तिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचिन्त्यात् चिन्त्यास्ताम् चिन्त्यासुः
मध्यमचिन्त्याः चिन्त्यास्तम् चिन्त्यास्त
उत्तमचिन्त्यासम् चिन्त्यास्व चिन्त्यास्म

कृदन्त

क्त
चिन्तित m. n. चिन्तिता f.

क्तवतु
चिन्तितवत् m. n. चिन्तितवती f.

शतृ
चिन्तत् m. n. चिन्तन्ती f.

शानच्
चिन्तयान m. n. चिन्तयाना f.

शानच् कर्मणि
चिन्त्यमान m. n. चिन्त्यमाना f.

तव्य
चिन्तितव्य m. n. चिन्तितव्या f.

यत्
चिन्त्य m. n. चिन्त्या f.

अनीयर्
चिन्तनीय m. n. चिन्तनीया f.

लिडादेश पर
चिचिन्त्वस् m. n. चिचिन्तुषी f.

लिडादेश आत्म
चिचिन्तान m. n. चिचिन्ताना f.

अव्यय

तुमुन्
चिन्तितुम्

क्त्वा
चिन्तित्वा

ल्यप्
॰चिन्त्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria